Thermografie

De optimale isolatieconstructie

Waar­mee moet men re­ke­ning hou­den om een iso­la­tie­con­struc­tie ef­fi­ciënt te la­ten wer­ken en bouw­scha­de en schim­mel waar mo­ge­lijk te ver­mij­den?
meer

 

INTELLO Ü-Zeichen

Systeem INTELLO

Vakisolatie: maximale bescherming tegen bouwschade en schimmel.
Met de duitse DIBt-goedkeuring.

meer

 

SOLITEX MENTO

Systeem SOLITEX MENTO

Onderdakbaan / onderspanbaan tot 6 maanden volledig weers-
bestendig

meer
Systeemgarantie

Systeemgarantie

Over hoe om­vang­rijk de pro cli­ma Sys­teem-ga­ran­tie in con­cre­te ge­val­len uit­pakt, leest u hier.

hotline

Techniek-Hotline

En­gi­neers die thuis zijn in de bouw en hout­bouw ge­ven u snel, een­vou­dig en des­kun­dig ad­vies.

Seminaries

pro clima seminars

Voor meer be­trouw­baar­heid bij ont­werp, ad­vies en uit­voe­ring: het pro cli­ma bij- en na­scho­lings­pro­gram­ma.