Bescherming tegen schimmel en warmteverlies

Het lucht­dich­tings­vlak be­schermt het iso­la­tie­ma­te­ri­aal te­gen vocht en con­dens­vocht van bin­nen, zorgt er­voor dat de warm­te-iso­la­tie ef­fi­ciënt werkt en waar­borgt zo een ge­zond woon­kli­maat.

De warm­te-iso­la­tie scheidt het bin­nen­kli­maat van het bui­ten­kli­maat. Het tem­pe­ra­tuur­ver­schil tus­sen bei­de kli­maat­zo­nes pro­beert via lucht­stro­ming een even­wicht te be­rei­ken. Daar­bij stroomt 's win­ters de war­me lucht via de iso­la­tie­con­struc­tie uit het ge­bouw naar bui­ten. Het lucht­dich­tings­vlak ver­hin­dert de­ze stro­ming, de zo­ge­he­ten con­vec­tie, en al­dus ver­lies van war­me lucht naar bui­ten. Daar­bij wordt de bin­nen­ruim­te niet her­me­tisch, zo­als bij een plas­tic zak, van de bui­ten­lucht af­ge­slo­ten. De uit­wis­se­ling van lucht van bin­nen naar bui­ten blijft plaats­vin­den via dif­fu­sie.

In­dien bin­nen­lucht on­ge­remd door de warm­te-iso­la­tie zou stro­men, zou de­ze bij het steeds ver­der naar bui­ten stro­men steeds meer af­ge­koeld wor­den en ten­slot­te con­dens wor­den. Con­dens­wa­ter kan aan de con­struc­tie aan­mer­ke­lij­ke bouw­scha­de toe­bren­gen. Sta­ti­sche bouw­ele­men­ten kun­nen ver­rot­ten en hun draag­ver­mo­gen ver­lie­zen.

Bo­ven­dien be­vor­dert voch­tig­heid het ont­staan van ge­zond­heids­be­drei­gen­de schim­mels.

Een dam­p­rem- en lucht­dich­tings­vlak aan de bin­nen­zij­de van de warm­te-iso­la­tie hel­pen der­ge­lij­ke bouw­scha­de te voor­ko­men.

 

Sparschwein

Energie besparen

Lucht­dich­te con­struc­ties zijn ener­gie-ef­fi­ciënt. Zij zor­gen voor een op­ti­ma­le wer­king van de warm­te-iso­la­tie. Dat re­du­ceert de ver­war­mings­kos­ten en de CO2-emis­sie en be­schermt zo te­ge­lij­ker­tijd uw por­te­mon­nee en het kli­maat.

meer

 

Bauschaden vermeiden

Bouwschade voorkomen

Bouwschade door rot en schimmel dreigt, wanneer vochtigwarme lucht 's winters in de warmte-isolatieconstructie binnendringt en grote hoeveelheden condensvocht ontstaan. Luchtdichte constructies helpen dit te voorkomen.

meer

 

Wohngesund leben

Gezond wonen

Luchtdichting beschermt tegen schimmelvorming, verhindert te droge binnenlucht in de winter en houdt ’s zomers de woonruimte langer koel.

meer