• 100 jaar betrouwbaar volgens testen
  • Door onafhankelijke instanties bevestigd
  • Overtreft ruim de minimumeisen
100 Jahre Klebkraft NL

Thermische isolatie en luchtdichting moeten langer dan 50 jaar meegaan

Kleef­ban­den voor het re­a­li­se­ren van lucht­dicht­heid con­form DIN 4108-7, SIA 180 of ÖNORM B 8110-2 moe­ten 50 tot 100 jaar mee­gaan – dat is im­mers de le­vens­duur van een ther­mi­sche iso­la­tie­con­struc­tie die u be­trouw­baar be­scher­ming moet bie­den te­gen scha­de door bin­nen­drin­gend vocht als ge­volg van con­vec­tie.
De bo­ven­ge­noem­de pe­ri­o­de strookt met de re­a­li­teit; op dit mo­ment wordt im­mers de lucht­dicht­heid van con­struc­ties uit de ja­ren 50, 60 en 70 ge­op­ti­ma­li­seerd en wordt ther­mi­sche iso­la­tie ver­van­gen of aan de he­den­daag­se ei­sen aan­ge­past.

Ook 17 jaar kan al als duurzaam worden gezien

In het kader van een onderzoeksproject „Qualitätssicherung klebebasierter Verbindungstechnik für Luftdichtheitsschichten“ (kwaliteitsborging van op lijm gebaseerde verbindingstechnieken voor luchtdichtheidslagen) van de Universiteit van Kassel (Duitsland) werd een proces ontwikkeld om kleefbandaansluitingen versneld te verouderen. De veronderstelling is dat wanneer kleefverbindingen gedurende 120 dagen aan hogere temperatuur en vochtigheid (65 °C en 80% relatieve luchtvochtigheid) worden blootgesteld, dit overeenstemt met 17 jaar veroudering in de praktijk, en ze nog steeds de vastgelegde minimale trekvastheden moeten hebben. Reeds wanneer hier aan voldaan is kan een kleefband als duurzaam worden beschouwd.

pro clima kleefbanden getest op een levensduur van 100 jaar

Ook de pro cli­ma kleef­ban­den TES­CON VA­NA, UNI TA­PE en TES­CON No.1 wer­den door de Uni­ver­si­teit van Kas­sel op hun duur­za­me kleef­ver­bin­ding ge­test door een ver­snel­de ver­ou­de­rings­test waar­bij de kleef­ban­den aan bo­ven­ver­mel­de con­di­ties bloot­ge­steld wer­den.
De test­duur werd bo­ven­dien van 120 da­gen ver­lengd tot 700 da­gen.
700 da­gen ver­snel­de ver­ou­de­ring is ge­lijk aan 100 jaar ver­ou­de­ring in de prak­tijk.
De drie pro cli­ma kleef­ban­den heb­ben ook de­ze ver­leng­de ver­ou­de­ring zon­der pro­ble­men door­staan

100 Jahre KLebebänder

De veeleisende verlengde tests hebben bevestigd dat de kleefbanden TESCON VANA, UNI TAPE en TESCON No.1 de door DIN 4108-7, SIA 180 en ÖNORM B 8110-2 vereiste duurzame luchtdichtheid verzekert.
Dampremmende folies en luchtdichtingsbanen, evenals luchtdichte houtderivaatplaten, kunnen met pro clima aantoonbaar op betrouwbare wijze worden verlijmd.