Warm­te-iso­la­tie helpt ener­gie te be­spa­ren, voor­komt bouw­scha­de en zorgt voor een ge­zond woon­kli­maat. Om dat duur­zaam en ef­fi­ciënt te la­ten func­ti­o­ne­ren, is een con­struc­tie­tech­nisch as­pect op het ge­bied van de bouw­fy­si­ca van door­slag­ge­ven­de be­te­ke­nis: Het warm­te-iso­la­tie­ma­te­ri­aal moet aan bei­de zij­den wor­den be­schermd.

Ideaal is een 3-laagse opbouw

  • Aan de bin­nen­zij­de van de iso­la­tie be­vindt zich een lucht­dich­tings­vlak, bijv. een dam­prem­baan
  • Het warm­te-iso­la­tie­ma­te­ri­aal ligt in het mid­den
  • Aan de bui­ten­zij­de wordt de warm­te-iso­la­tie af­ge­dekt door een wind­dich­ten­de laag, bijv. een on­der­dak- of wand­be­tim­me­rings­baan.

De­ze op­bouw zorgt er­voor dat weers­in­vloe­den, con­dens­wa­ter, schim­mel en door­stro­ming van lucht de wer­king van het bouw­ele­ment niet ne­ga­tief kun­nen beïnvloe­den of zelfs scha­de kun­nen ver­oor­za­ken.

 

Luftdichtung

Waarom luchtdicht?

Het luchtdichtingsvlak beschermt het isolatiemateriaal tegen vocht en condensvocht van binnen, zorgt ervoor dat de warmte-isolatie efficiënt werkt en waarborgt zo een gezond woonklimaat.

meer

 

System INTELLO Funktionsweise - 3D

Intelligente luchtdichting

Bij te ho­ge vocht­be­las­tin­gen ont­staat bouw­scha­de. In­tel­li­gen­te lucht­dich­tings­ba­nen bie­den een dui­de­lijk ho­ge­re vei­lig­heid voor bouw­ele­men­ten dan con­ven­ti­o­ne­le ba­nen.

meer

 

Winddichtung

Waarom winddicht?

Het winddichtingsvlak beschermt de isolatie tegen regen, sneeuw en wind aan de buitenzijde. Het zorgt er tevens voor dat de isolatie niet met koude lucht wordt doorstroomd en daardoor optimaal kan werken.

meer

 

3d-SOLITEX-beige

Vochtactieve winddichting

Nieu­we, vocht­ac­tie­ve ba­nen met een po­rie­vrije, mo­no­li­ti­sche func­tie­film bie­den een dui­de­lijk ho­ge­re be­scher­mings­ze­ker­heid voor bouw­ele­men­ten dan con­ven­ti­o­ne­le, mi­cro­p­oreu­ze ba­nen.

meer
Winddichtung außen

Winddichtingssystemen

Vochtactieve systeemoplossingen voor windafdichting buiten

  • op steile daken
  • onder metalen dakbedekkingen
  • op wanden

meer