Filosofie

Bij pro cli­ma staat de mens cen­traal. De werk­ne­mers zijn het be­lang­rijk­ste ka­pi­taal van een on­der­ne­ming. Werk­tijd is le­vens­tijd. Ple­zier in het werk ont­staat daar­bij van­uit de ver­een­zel­vi­ging met de on­der­ne­ming en uit het be­sef, dat de ei­gen be­trok­ken­heid zin­vol is.

Geschiedenis

In 1978 open­de de hui­di­ge be­drijfs­lei­der van MOLL bauöko­lo­gi­sche Pro­duk­te GmbH, Lot­har Moll, een ad­vies­bu­reau voor eco­lo­gisch bou­wen en leg­de daar­mee toen al de ba­sis voor pro cli­ma.

In het be­gin van de ja­ren '80 werd aan het bu­reau het "Bi­o­lo­gisch ei­land" toe­ge­voegd, on­der an­de­re met een han­del in uit­slui­tend eco­lo­gi­sche bouw­ma­te­ri­a­len. Van­af 1985 wer­den de eer­ste fo­lies voor con­vec­tie­be­scher­ming en dam­p­rem­men ont­wik­keld en on­der het han­dels­merk B.I. bouw­pa­pier (o.a. ECO COLL na­tuur­la­tex­lijm en DB+ bouw­pa­pier) ver­kocht. Met de in­tro­duc­tie van het merk pro cli­ma in 1994 wer­den nog meer pro­duc­ten voor een pro­fes­si­o­neel lucht­dich­tings­sys­teem op de markt ge­bracht.

Van­daag is pro cli­ma we­reld­wijd in meer dan 30 lan­den ac­tief en biedt com­ple­te dich­tings­sys­te­men voor bin­nen en bui­ten, met in­tel­li­gen­te fo­lies, ver­bin­dings­mid­de­len, kwa­li­teits­ga­ran­tie en een uit­ge­brei­de ser­vi­ce.

Met de markt­in­tro­duc­tie van het hoog­waar­di­ge
sys­teem pro cli­ma IN­TEL­LO in 2004 ver­leg­de pro cli­ma op­nieuw de gren­zen voor be­scher­ming te­gen bouw­scha­de en schim­mel.

Samenwerking als partners

Sa­men­wer­king vindt plaats tus­sen men­sen. Per­soon­lij­ke re­la­ties en een ho­ri­zon­taal net­werk van part­ners in de dienst­ver­le­ning, am­bach­te­lij­ke sec­tor, han­del, in­du­strie, we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek, vak­op­lei­din­gen en vak­ver­e­ni­gin­gen zijn es­sen­ti­eel voor een po­si­tie­ve ont­wik­ke­ling en ge­za­men­lijk suc­ces. De on­der­ne­ming richt zich daar­bij con­se­quent op de be­hoef­ten van de klant.

Ondernemingsdoel

De on­der­ne­ming heeft als doel door ui­terst ef­fec­tie­ve dich­tings­sys­te­men en ge­bruiks­op­los­sin­gen een bij­dra­ge te le­ve­ren aan de be­spa­ring van ener­gie en daar­mee aan de be­per­king van de CO2-uit­stoot. Door zeer ef­fi­ciënte iso­la­tie­con­struc­ties moet bouw­scha­de wor­den ver­me­den, moe­ten waar­den wor­den be­hou­den en moet een ge­zond bin­nen­kli­maat voor een ho­ge­re woon­kwa­li­teit wor­den ge­creëerd. Daar­bij wordt de bes­te wer­king ge­com­bi­neerd met de op­ti­ma­le eco­lo­gi­sche op­los­sing.

Kind am See

Zin in de toekomst

Al­leen door een con­se­quen­te en be­wus­te om­zet­ting van in­tel­li­gen­te op­los­sin­gen naar de prak­tijk kan een hoog le­vens­ni­veau voor al­le men­sen op de­ze aar­de wor­den be­reikt.

Een be­wust ge­bruik van tech­no­lo­gieën en op­los­sin­gen – en dus van ken­nis – biedt in de bouw­sec­tor een ge­wel­dig po­ten­ti­eel. Al sinds de ja­ren '80 heeft pro cli­ma de­ze uit­ge­brei­de ken­nis ver­za­meld. Nu dient de­ze als ba­sis voor per­ma­nen­te in­no­va­tie.

Voor­al de ver­la­ging van de ener­gie­be­hoef­te door ther­mi­sche iso­la­tie en in­tel­li­gen­te af­dich­ting van de ge­bouw­schil zijn een­vou­di­ge maar ui­terst ef­fi­ciënte mo­ge­lijk­he­den om de toe­komst po­si­tief te beïnvloe­den.

... een taak voor on­ze ge­ne­ra­tie

Werte

Waarden

Vier waar­den staan cen­traal in de on­der­ne­mings­stra­te­gie.

Com­mu­ni­ca­tie

Men­sen en sa­men­wer­king gaan vóór pro­ces­sen en ma­chi­nes. Ini­ti­a­tie­ven van me­de­wer­kers moe­ten wor­den be­nut. De be­lan­gen van de be­trok­ke­nen wor­den met de be­lan­gen van de on­der­ne­ming in over­een­stem­ming ge­bracht.

Ie­der­een is al­tijd vrij om pro­ble­men aan te snij­den of za­ken aan te kaar­ten die be­ter zou­den kun­nen.

Een­voud

Elk pro­bleem wordt be­han­deld als zou de op­los­sing zo voor de hand lig­gen. Spe­len om re­sul­taat te boe­ken.

Feed­back

Sa­men­wer­king met de klant gaat vóór con­trac­tu­e­le on­der­han­de­lin­gen. Ant­woor­den wor­den zo snel mo­ge­lijk ge­ge­ven. Feed­back wordt geïnter­pre­teerd en de op­ge­da­ne ken­nis wordt aan het sys­teem toe­ge­voegd.

Moed

Re­ac­tie op ver­an­de­ring heeft voor­rang op het strikt vol­gen van een plan. Elk pro­bleem kan door een reeks klei­ne ver­an­de­rin­gen wor­den op­ge­lost. Doel­ge­rich­te ex­pe­ri­men­ten be­per­ken ri­si­co's tot een mi­ni­mum en ver­ho­gen de be­trouw­baar­heid en het ver­trou­wen.