Vochtinwerking en bouwschadepreventiepotentieel

  • Vocht kan op al­ler­lei ma­nie­ren de con­struc­tie bin­nen­drin­gen en valt nooit vol­le­dig uit te slui­ten
  • Bij te ho­ge vocht­be­las­tin­gen ont­staat bouw­scha­de.
  • Be­pa­lend voor de bouw­scha­de­pre­ven­tie bij een con­struc­tie is niet de dicht­heid van een dam­p­rem als zo­da­nig, maar de dro­gings­re­ser­ve van het be­tref­fen­de bouw­ele­ment
  • Dam­p­rem­men met ho­ge dif­fu­sie­weer­stan­den la­ten nau­we­lijks te­rug­dro­ging van­uit het bouw­ele­ment naar bin­nen toe

Op­ti­ma­le be­scher­ming van het bouw­ele­ment ont­staat pas door in­tel­li­gen­te lucht­dich­ting

zomer winter

Optimale betrouwbaarheid met intelligente banen

Damprembanen met een vochtvariabele diffusieweerstand beschermen de constructie het best tegen schade door condens. In de winter zijn deze diffusiedichter en beschermen de isolatie optimaal tegen binnendringend vocht. In de zomer kunnen ze hun diffusieweerstand zeer sterk verlagen en garanderen zo de beste omstandigheden voor terugdrogen.

Werkingsprincipe van vochtvariabele banen

Vocht­va­ri­a­be­le ba­nen vol­gens het prin­ci­pe van de kli­maat­ge­stuur­de mem­braan: Zij re­a­ge­ren op de om­ge­vings­voch­tig­heid en pas­sen hun dif­fu­sie­weer­stand in­tel­li­gent aan de ac­tu­e­le ver­eis­ten aan.

In de win­ter ligt de ge­mid­del­de om­ge­vings­voch­tig­heid van de dam­p­rem bij ca. 40 %. De dif­fu­sie ver­loopt van­uit de ver­warm­de bin­nen­ruim­te naar bui­ten. De dam­p­rem dient nu een ho­ge weer­stand te heb­ben, om de con­struc­tie te­gen con­dens­wa­ter te be­scher­men.

In de zo­mer ligt de ge­mid­del­de om­ge­vings­voch­tig­heid van de dam­p­rem ho­ger dan 80 % en de dif­fu­sie­stro­ming ver­loopt in om­ge­keer­de rich­ting. Nu zou de baan dif­fu­sie-open moe­ten kun­nen wor­den, om het vocht te kun­nen la­ten op­dro­gen.

Diffusieweerstand in afhankelijkheid van de omgevingsvochtigheid

De damprem- en luchtdichtingsbanen pro clima INTELLO, INTESANA en DB+ voldoen aan de bovengenoemde eisen. INTELLO en INTESANA kunnen ‘s winters een μd-waarde van meer dan 25 m bereiken en ‘s zomers van minder dan 0,25 m.
pro clima DB+ ligt bij 4 m in de winter en 0,6 m in de zomer.

Hoe groter de spreiding van de diffusieweerstand van zomer naar winter, des te hoger is de beschermingsgraad voor de constructie – ook bij onvoorziene vochtindringing.

Om bouwschade optimaal te voorkomen, moet de drogingsreserve hoger zijn dan de grootstmogelijke theoretische vochtbelasting!

De 60/2-70/1,5-regel

Om constructies ook bij tijdelijk verhoogde relatieve luchtvochtigheid te kunnen beschermen, dient een damprem

  • bij 60 % gemiddelde relatieve luchtvochtigheid (zoals aanwezig in nieuwbouw of van tijdelijke aard in keukens en badruimten) een diffusieweerstand (μd-waarde) van minimaal 2 m te realiseren
  • bij 70 % gemiddelde relatieve luchtvochtigheid (zoals bijv. bij het pleisteren van wanden of aanbrengen van estrik tijdens de bouwfase) een diffusieweerstand (μd-waarde) van minimaal 1,5 m te realiseren

INTELLO, INTESANA en DB+ voldoen ruimschoots aan deze specificaties.

Principieel moet verhoogde vochtigheid snel via de raamventilatie uit het bouwwerk kunnen ontwijken. In de winter kunnen bouwdrogers de droging versnellen. Blijvend hoge relatieve luchtvochtigheden moeten worden vermeden.