Seminars Compact, deskundig, creatief

Bij­scho­lings­pro­gram­ma dat uit meer­de­re fa­sen be­staat, voor ont­wer­pers of ver­wer­kers, han­de­la­ren of ener­gie­ad­vi­seurs, voor­lie­den of leer­lin­gen - ie­der vindt hier waar hij be­hoef­te aan heeft. Het aan­bod van pro cli­ma se­mi­nars is mo­du­lair van op­zet en af­ge­stemd op in­di­vi­du­e­le ba­sis­ken­nis, vaar­dig­he­den en doe­len. Hoog­waar­di­ge spe­ci­a­lis­ti­sche, the­o­re­ti­sche en prak­ti­sche scho­ling waar­bij ook pro­fes­si­o­nals nog tips, ad­vie­zen en in­te­res­san­te ach­ter­grond­in­for­ma­tie voor een vei­li­ge af­dich­ting van de ge­bouw­schil krij­gen.